fbpx

Algemene voorwaarden

01. Algemeen

Collectiv. BV (handelend onder de naam “Collectiv.”) is een rechtspersoon naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 48, 1850 Grimbergen, BE. Klanten zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

U wordt verondersteld deze algemene voorwaarden te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten ongeacht het type en vervangen eventuele door u gestelde algemene voorwaarden. Elke andersluidende overeenkomst hieronder is alleen van waarde voor Collectiv. indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Collectiv. is ​​erkend.

02. Offertes

Op verzoek van de klant zal Collectiv. een individuele offerte opstellen met daarin het gewenste quotum en bijbehorende tarieven en prijsomschrijvingen. Deze offertes worden steeds gedaan op kostprijs basis en prijsberekeningen zijn steeds indicatief tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs werd overeengekomen tussen Collectiv. en de klant. Deze offertes gelden alleen voor degene tot wie de offerte is gericht. De geldigheidsduur van de offerte staat vermeld op de offerte zelf. Als er geen geldigheidsperiode is gespecificeerd, wordt deze berekend als 30 kalenderdagen vanaf de datum van verzending. Deze opmaak impliceert niet automatisch een opdrachtbevestiging van Collectiv. als er een voorontwerp aan de offerte is toegevoegd. U verkrijgt geen rechten op dit voorontwerp.

03. Opdracht­bevestiging

Bevestiging van een opdracht betekent aanvaarding van de offerte en het voorontwerp door de klant. Opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicatie tussen Collectiv. en de Klant. Mondelinge goedkeuring of goedkeuring langs elektronische weg is even geldig. Collectiv. start dan het project. U kunt de acceptatie van een opdracht op elk moment annuleren. Deze opzegging heeft echter geen invloed op de oorspronkelijke betalingsverplichtingen en eventuele terugbetalingsverplichtingen voor reeds geleverde diensten.

04. Voorschotten

Indien de klant bovenstaand aanbod accepteert, dient de klant binnen veertien (14) dagen een aanbetaling te doen van vijfendertig procent (35%) van het totaalbedrag, tenzij anders is overeengekomen. Collectiv. kan de tewerk gaan met de opdracht na betaling van het voorschot.

Indien de Klant de bevestiging intrekt, de opdracht annuleert of de opdracht wijzigt nadat Collectiv. met de werkzaamheden is begonnen, zal de reeds gedane vooruitbetaling niet worden terugbetaald.

05. Opleveringstermijn

De opgegeven levertijd is slechts een schatting. Collectiv. garandeert kwaliteitswerk en behoudt zich het recht voor om de levering tot 14 werkdagen uit te stellen, onverminderd haar aansprakelijkheid. Collectiv. verbindt zich ertoe de Klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

06. Uitvoering

De uitvoering van een opdracht is altijd een inspanningsverplichting tussen Collectiv. en de klant. Collectiv. heeft de creatieve en technische vrijheid om opdrachten naar eigen kunnen en weten uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijke opdracht of aanbieding. Toewijzingen worden altijd uitgevoerd volgens algemeen aanvaarde normen en gebruiken in de sector, gebaseerd op de nieuwste onderzoeken en technologieën.

Collectiv. kan gebruik maken van de diensten van professionele derde partijen als zij vaststelt dat dergelijke diensten noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van bestellingen. Collectiv. behoudt zich het recht voor om deze derden naar eigen goeddunken aan te stellen. Klant verbindt zich ertoe alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te verlenen die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Vereiste samenwerkingsacties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het verstrekken van vereiste gegevens, wachtwoorden, aanvullende informatie en het tijdig reageren op communicatie.

De klant erkent dat het niet meewerken, de voorgestelde levertijden en kosten zal beïnvloeden. Eventuele nadelige gevolgen van gebrekkige medewerking van de klant zijn voor rekening van de klant. Opdrachten kunnen worden opgedeeld in deelopdrachten, die elk binnen een afgesproken tijdsbestek worden uitgevoerd. De uitvoering van een deelopdracht na een vorige opdracht kan onderworpen worden aan de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de klant met de vorige deelopdracht.

Collectiv. zal altijd de deadline voor een dergelijke autorisatie aangeven op het moment van levering. Als de klant niet onmiddellijk reageert, wordt een gedeeltelijke toewijzing goedkeuring verondersteld. Het implementeren van laattijdige opmerkingen wordt altijd als extra werk beschouwd.

07. Oplevering en garantie

Zodra de opdracht is voltooid, gaat Collectiv. over tot de definitieve levering. Oplevering bestaat uit de (symbolische) overhandiging en expliciete communicatie van het ontwikkelde product. Indien het ontwikkelde product valt onder “computersoftware”, gaat de garantietermijn van één maand in vanaf de definitieve oplevering. Binnen deze termijn heeft u de mogelijkheid eventuele gebreken aan Collectiv. te melden.

Functionele gebreken dienen altijd herkenbaar of reproduceerbaar te zijn en dienen zo gedetailleerd mogelijk beschreven te worden. Feedback moet altijd schriftelijk zijn en zo gericht mogelijk zijn. Als de opdracht bestaat uit langetermijn diensten (zoals ondersteuning of hostingdiensten), onthoudt de klant zich van overmatig gebruik, d.w.z. aanzienlijk hoger dan het gemiddelde gebruik van onze diensten door de klant. Collectiv. stelt u op de hoogte van overmatig gebruik en bespreekt mogelijke maatregelen om dit te beperken. Indien het overmatig gebruik van structurele aard is, behoudt Collectiv. zich het recht voor om van de klant te eisen dat hij overschakelt naar een aangepast serviceniveau.

Dit kan het geval zijn (maar niet beperkt tot) als de behoeften van de klant veranderen. Collectiv. behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen onder deze overeenkomst op te schorten, tenzij er een oplossing wordt gevonden voor de structurele overbelasting.

Klant stemt ermee in dat geen levering zal plaatsvinden totdat de eindfactuur volledig is betaald. Concreet betekent dit dat het website project pas online gaat als de klant het saldo volledig heeft betaald.

08. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht

Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals (maar niet beperkt tot) meerwerk, zijn alleen geldig zoals gezamenlijk bepaald door u en Collectiv.

De klant stemt ermee in dat deze wijzigingen van invloed kunnen zijn op de oorspronkelijk overeengekomen prijzen en levertijden. De gevolgen van deze wijzigingen zijn geheel voor rekening van Klant.

09. Tarieven

De gehanteerde prijzen en tarieven zijn altijd exclusief BTW en andere bijkomende kosten, tenzij anders vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Collectiv. en de Klant, omvatten de tarieven en prijzen alle voorzienbare kosten die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.

Collectiv. behoudt zich het recht voor om tarieven en prijzen op elk moment te wijzigen voor servicecontracten zes maanden na aanvang of laatste herziening. Collectiv. zal u hiervan tijdig op de hoogte stellen. De klant heeft het recht om binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven het contract per aangetekend schrijven op te zeggen. Bij gebreke van een dergelijke aangetekende brief geldt de instemming van de Klant met de wijziging.

Aanpassingen van de basisprijs door onderstaande indexcijfers worden niet beschouwd als prijsaanpassingen en zullen niet aan u vermeld worden.

Bij contracten langer dan een jaar wordt het geldende uur- of dagtarief automatisch aan het eind van elk jaar geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex. De formule is (basisprijs x nieuwe indexwaarde) / initiële indexwaarde. De nieuwe index is de consumentenprijsindex van augustus. Het eerste indexnummer is het augustusindexnummer van het voorgaande jaar van het nieuwe indexnummer.

10. Facturen en betalingstermijnen

Facturen worden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald. Bij niet tijdige betaling zal van rechtswege jaarlijks zonder voorafgaande ingebrekestelling vertragingsrente aangerekend worden aan de wettelijke handelsrentevoet (2017: 8%).

Bij niet-betaling van een factuur zal Collectiv. de Klant schriftelijk in gebreke stellen. Deze kennisgeving kan per e-mail of per post worden verzonden. Zodra Collectiv. de eerste schriftelijke ingebrekestelling heeft verzonden, dient 10% van het schadebedrag volledig te worden vergoed met een minimum van EUR 250,-. Dit laat onverlet uw recht op vergoeding van extra kosten die samenhangen met wanbetaling.

De klant ontvangt het afgewerkte, levende product pas na volledige betaling van de eindfactuur (zie 07 hierboven).

11. Eigendoms­voorbehoud van Collectiv.

Indien het voorwerp van het contract de eigendomsoverdracht is, blijven de geleverde producten de exclusieve eigendom van Collectiv. tot volledige betaling door de klant.

Eigendomsvoorbehoud geldt zowel voor onafgewerkte projecten als voor volledig bruikbare eindproducten. Klant verbindt zich ertoe het eigendomsvoorbehoud van Collectiv. niet verkeerd voor te stellen en derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Na betaling van de overeengekomen prijs verwerft de klant alle intellectuele eigendomsrechten op alles wat Collectiv. in opdracht van de klant maakt. Inclusief auteursrechten, software rechten, databankrechten, merkrechten, modelrechten en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten, afhankelijk van de opdracht.

De voorgaande overdracht omvat geen concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technieken die deel uitmaken van de know-how van Collectiv.

Bovendien mag Collectiv. geen intellectuele eigendomsrechten toekennen aan software of andere producten die geen eigendom zijn van Collectiv., met inbegrip van gebruikte open source-software. Uw eigendomsrechten zijn beperkt tot die uiteengezet in de toepasselijke licentie. Alle door Collectiv. gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de eerder aangegeven doeleinden en/of bestemmingen. Bij frauduleus gebruik wordt daarom per geconstateerde overtreding een aparte doorbelasting van 50% bovenop het geldende standaardtarief in rekening gebracht.

U bent ook verantwoordelijk voor ongeoorloofd gebruik door derden. Klant stemt ermee in dat Collectiv. te allen tijde mag verwijzen naar zijn handelsnaam en/of zijn winkelketen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13. Hosting en domeinnamen

Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik van zijn virtuele opslagruimte. U zorgt voor de persoonlijke en vertrouwelijke behandeling van alle toegewezen toegangsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersnamen en wachtwoorden. Klant is verplicht Collectiv. op de hoogte te stellen van iedere (vermoedelijke) schending van de vertrouwelijkheid. Zolang u te goeder trouw handelt en geen toepasselijke wetten en rechten van derden overtreedt, inclusief handelingen die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden, staat het u in principe vrij om de hostruimte te bezetten. Het gebruik van virtuele ruimtes in verband met een van de volgende zaken is ten strengste verboden:


Gebruik van processen, programma’s. Spamtechnieken of andere praktijken die Collectiv. of een andere partij kunnen hinderen of schade kunnen berokkenen, ongeacht of ze daadwerkelijk invloed hebben op de hostingdiensten van Collectiv. Gebruik om verboden producten of diensten te promoten en/of te verspreiden, waaronder illegale drugs, illegale wapens of smokkelwaar (deze lijst is onvolledig). Gebruik om illegale of strafrechtelijk gesanctioneerde handelingen en activiteiten te promoten, aan te zetten tot, aan te moedigen en/of deel te nemen. Deze termen moeten zo ruim mogelijk worden geïnterpreteerd en omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het plegen van fraude, het verspreiden en promoten van materiaal zoals kinderporno (deze lijst is onvolledig).


Gebruik in verband met het ongevraagd binnendringen (“hacken”) van andere computers of netwerken op internet. Hierdoor kunnen klanten de veiligheid in gevaar brengen en/of toegang verkrijgen door technische interventie met behulp van valse signalen of valse sleutels of door valse eigendommen aan te nemen. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van bevoegde derden. Mogelijke verwijzingen naar websites van derden met niet-toegestane acties. Het implementeren van een hostingservice betekent het opslaan van verschillende soorten inhoud, zoals tekst en afbeeldingen, in een virtuele ruimte. Collectiv. zal de uitdrukkelijke en onbeperkte toestemming van de Klant verkrijgen om de Beschermde Inhoud in de Virtuele Opslagruimte te reproduceren, openbaar af te spelen of verder te verspreiden op elke manier die nodig is voor de daadwerkelijke implementatie van de Hostingdienst. Domeinnaamregistraties en -verlengingen verlopen volgens de regels en procedures vastgelegd door de Bevoegde Autoriteit (DNS voor .be-domeinnamen). Registratie brengt een directe relatie tot stand tussen de klant en de bevoegde autoriteit en Collectiv. speelt slechts een bindende rol.

Domeinnaamregistraties en -extensies worden alleen gedaan op uitdrukkelijk verzoek van de klant. Collectiv. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van domeinnamen door onjuiste of onduidelijke toekenning. Domeinnaamregistratie Kosten worden altijd gecommuniceerd aan klanten en gefactureerd voorafgaand aan registratie of verlenging. Elke weigering of later verlies van een domeinnaam door een bevoegde autoriteit heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant en brengt geen restitutie of andere vormen van compensatie met zich mee.

Samenwerking met Derde Partij: Let op dat wij samenwerken met een derde partij genaamd Vimex voor het verlenen van onze diensten. Wij willen u erop wijzen dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele problemen of oorzaken die voortkomen uit de diensten van Vimex. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden stemt u ermee in dat eventuele geschillen of problemen met betrekking tot Vimex rechtstreeks met hen moeten worden afgehandeld. Wij zullen ons echter inspannen om u te ondersteunen en te bemiddelen indien nodig.

14. Duur en beëindiging van de overeenkomst

De duur van het contract tussen Collectiv. en de Klant kan beperkt of onbeperkt zijn en geldt in principe voor de periode die nodig is voor het leveren van de besproken diensten. In het geval van contracten voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt deze stilzwijgend verlengd voor een periode gelijk aan de oorspronkelijk vermelde duur.

Elke partij kan deze automatische verlenging voorkomen door drie (3) maanden voorafgaand aan het einde van de Termijn een schriftelijke kennisgeving te verstrekken. Annuleringen dienen per aangetekend schrijven te geschieden. Mondelinge opzegging of opzegging via elektronische communicatiemiddelen (e-mail, SMS, Whatsapp, Facebook Messenger etc.) wordt als nietig beschouwd.

In geval van een contract van onbepaalde duur hebben zowel Collectiv. als de Klant het recht om het contract op elk moment eenzijdig op te zeggen door middel van een aangetekende brief met een opzegtermijn van drie maanden vanaf de dag die volgt op de datum van de aangetekende brief. Elke partij kan de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen als de andere partij een materiële en materiële schending of herhaalde schending van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst pleegt.

Gebreken in de betalingsverplichtingen en de medewerkingsverplichtingen van de klant worden beschouwd als materiële gebreken. Beëindiging zonder opzegtermijn is alleen mogelijk nadat hij in gebreke is gesteld en de in gebreke zijnde partij in redelijkheid in de gelegenheid is gesteld zijn verplichtingen na te komen.

Beëindiging heeft geen invloed op uw mogelijkheid om verdere rechten te doen gelden voor geleden schade als gevolg van de vermeende inbreuk. Als een van de partijen niet in staat is om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen als gevolg van faillissement, reorganisatie van de rechtbank of een andere verslechtering van de kredietwaardigheid, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een aangetekende brief.

15. Aansprakelijkheid

Collectiv. is ​​als enige verantwoordelijk voor materiële of herhaalde kleine contractuele en/of niet-contractuele defecten veroorzaakt door Collectiv. bij de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst. Alleen in deze gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid het aan ons betaalde bedrag overschrijden. Collectiv. is ​​alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van onze gebreken. Collectiv. is ​​niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief niet-uitputtend).

Collectiv. is ​​evenmin verantwoordelijk voor enige vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. In geval van overmacht behoudt Collectiv. zich het recht voor om de uitvoering van bestellingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan ​​een omstandigheid waarin zich een onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenis heeft voorgedaan waarop de schuldenaar geen invloed kan uitoefenen en die een onoverkomelijke belemmering vormt voor zijn verplichtingen of de nakoming van zijn verplichtingen.

Collectiv. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door toevertrouwde derden, enkel indien de fout geklasseerd wordt als bedrog, zware fout of meer in het algemeen kleine fout en het schade brengende feit zich voordoet tijdens de uitvoering van de opdracht.

Indien de Klant een onverklaarbaar gebrek ontdekt, dient hij Collectiv. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen door middel van een aangetekende ingebrekestelling waarin het gebrek nauwkeurig en gedetailleerd wordt omschreven. Collectiv. Maakt dan van de gelegenheid gebruik om de fout te verhelpen. Indien de Klant de aansprakelijkheid van Collectiv. in het gedrang brengt door contractuele of niet-contractuele gebreken, moet de Klant alle nodige stappen ondernemen om Collectiv, te vrijwaren van enige daaruit voortvloeiende schade.

16. Vertrouwelijkheid

Collectiv. en de klant zullen ervoor zorgen dat alle vertrouwelijke informatie die hen bekend wordt als gevolg van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft.


Kwalificeert als vertrouwelijke informatie: informatie die schriftelijk aan de andere partij is meegedeeld en duidelijk is gemarkeerd als vertrouwelijk, of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd. Een schending van de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de overtredende partij in gevaar. De inbreuk makende partij is tevens gehouden de wederpartij te vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit de inbreuk, inclusief verdere (aanvullende) gerechtelijke stappen.

17. Bevoegdheid en rechtsmacht bij geschillen

Het contract tussen Collectiv. en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil over de uitvoering van het Contract, zullen Collectiv. en de Klant trachten een minnelijke schikking te vinden.


In geval van betwisting is de Rechtbank van Koophandel van de Afdeling Mechelen, Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, bevoegd kennis te nemen.

18. Varia

In bepaalde gevallen is een ‘goed voor druk’ vereist. De klant geeft hierbij formeel zijn goedkeuring voor de verdere materiële uitvoering van de opdracht. Deze Overeenkomst moet altijd schriftelijk worden bevestigd en gedateerd met behulp van een dateerbare techniek. Dit akkoord draagt ​​het risico van fouten of weglatingen ontdekt tijdens of na het afdrukken over aan de klant.an Koophandel van de Afdeling Mechelen, Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen, bevoegd kennis te nemen.

19. Bepalingen omtrent deze overeenkomst

De klant stemt ermee in dat elke communicatie tussen de partijen op alle mogelijke manieren wettelijk kan worden bewezen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, elektronische communicatie zoals e-mailverkeer.

De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling of een deel van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van enige andere bepaling niet aan. Elke betwiste bepaling wordt als onafhankelijk beschouwd en is niet van toepassing.

Collectiv. behoudt zich het recht voor om relevante voorwaarden te vervangen door geldige voorwaarden van gelijke werking. De titels in deze Overeenkomst zijn alleen voor beschrijvende doeleinden.

Collectiv. kan te allen tijde haar rechten of verplichtingen uit hoofde van het contract overdragen aan of uitbesteden aan dochterondernemingen of derden die hiertoe zijn belast. Dit kan zonder uw toestemming en zonder vergoeding. De derde partij is volledig verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.